รู้วิเคราะห์...เจาะเรื่องกองทุนรวม ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ และคณะ

ISBN:

Published: 2013

Paperback

148 pages


Description

รู้วิเคราะห์...เจาะเรื่องกองทุนรวม  by  ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ และคณะ

รู้วิเคราะห์...เจาะเรื่องกองทุนรวม by ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ และคณะ
2013 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 148 pages | ISBN: | 4.70 Mb

หนังสือทีแนะนำวิธีการใหเงินออมของทานงอกเงยผานกองทุนรวม โดยไดรวบรวมขอมูลทีจำเปนเพือประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุน ตังแตหลักการลงทุน แนวคิดพืนฐานสำคัญๆ ในการลงทุนผานกองทุนรวม ความเสียงและผลตอบแทนในการลงทุน การวิเคราะหและการเลือกประเภทของกองทุนรวมทีMoreหนังสือที่แนะนำวิธีการให้เงินออมของท่านงอกเงยผ่านกองทุนรวม โดยได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุน ตั้งแต่หลักการลงทุน แนวคิดพื้นฐานสำคัญๆ ในการลงทุนผ่านกองทุนรวม ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุน การวิเคราะห์และการเลือกประเภทของกองทุนรวมที่เหมาะสมที่สอดรับกับเป้าหมายทางการเงินและเหมาะกับตัวท่าน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเคล็ดลับวิธีการบริหารจัดการเงินลงทุนของมืออาชีพ หลักการที่ใช้ในการวิเคราะห์บริหารเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ได้อัตราผลตอบแทนตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อผู้ที่สนใจได้ศึกษาและประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านกองทุนรวมต่อไป...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "รู้วิเคราะห์...เจาะเรื่องกองทุนรวม":


margosklep.pl

©2010-2015 | DMCA | Contact us